Seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje Karlovačke, Ličko-senjske županije, Grada Zagreba i Zagrebčke županije

Poslovni odjel Veleučilišta u Karlovcu, na temelju Rješenja Ministarstva turizma i sporta, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče – opći dio te posebni dio za Karlovačku, Ličko-senjsku, Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/2008, 120/2008).

Cilj programa je osposobiti polaznike za pružanje usluge turističkog vođenja na zaštićenim cjelinama Karlovačke županije, Ličko-senjske županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije koju, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, može pružati samo ovlašteni turistički vodič.

Polaznik treba ispunjavati sljedeće uvjete:
-    da je državljanin Republike Hrvatske
-    ima najmanje završenu srednju školu
-    zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine – B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru.


Opći dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća sljedeće predmete:

Predmet

Broj sati

Predavač

Politički sustav Republike Hrvatske

5

Slađana Ledić, dipl. iur.

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

5

dr. sc. Branko Wasserbauer prof.v.š.

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

6

dr. sc. Mateja Petračić,

Osnove turističkog zakonodavstva

5

Slađana Ledić, dipl. iur.

Hrvatska povijest

12

mr. sc. Sanda Kočevar

Turistički zemljopis Hrvatske

12

Božena Marković, mag. educ. geogr.

Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske

12

Matej Mihalić, mag. hist. art.

Kultura govorenja i pisanja

8

Anita Klarić, prof.

Strani jezik (engleski jezik)

 

Davorka Rujevčan, mag. educ. philol. angl.

Strani jezik (njemački jezik)

 

dr. sc. Katica Sobo, prof.v.š.

Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče

24

Ivančica Šebalj, prof.

Vesna Pritchard, dipl. oec.

Ivan Pukšar, mag. oec.

 

Posebni dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju koja se odnosi na Karlovačku županiju, Ličko-senjsku županiju odnosno Grad Zagreb i Zagrebačku županiju iz sljedećih područja:

 1. Povijesni razvitak
 2. Urbanistički razvitak
 3. Gospodarski razvitak
 4. Topografska orijentacija
 5. Poznate osobe iz područja povijesti, umjetnosti, športa, znanosti i kulture
 6. Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije
 7. Muzejske ustanove
 8. Kulturno-povijesni spomenici (kulturna baština)
 9. Prirodna baština (osobito zaštićeni dijelovi prirode)
 10. Turistička ponuda
 11. Manifestacije
 12. Ostale zanimljivosti.

 

Cijene i plaćanje: Informacije dostupne na upit, nikolina.smajla@vuka.hr
Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju

 • alumni Veleučilišta u Karlovcu – diplomirani studenti Veleučilišta u Karlovcu
 • nezaposlene osobe (uz dostavu potvrde sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
 • umirovljenici (uz dostavu dokaza)
 • osobe sa invaliditetom (uz dostavu odgovarajućeg rješenja o statusu osobe s invaliditetom ili potvrde o upisu u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom)
 • hrvatski branitelji (uz dostavu dokaza)
 • turističke zajednice županija, gradova i općina
 • pravne osobe koje prijavljuju dva ili više kandidata

Organizacija nastave i ispita:
Seminar se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 16 sati), a obavezna terenska nastava se održava vikendom. Teorijski dio nastave izvodit će se u predavaonicama uz mogućnost održavanja dijela nastave na daljinu (online), ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Praktični dio nastave (simulacija stručnog vođenja turista) bit će organiziran na lokacijama u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj županiji, Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Predmeti Kultura govorenja i pisanja i Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča uključuju predavanja i vježbe.

I opći i posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče sastoji se od pismenog, usmenog i praktičnog dijela te evaluacije seminarskog rada polaznika, a održat će se najranije 15 dana nakon završetka predavanja. Polaznici će prije završetka predavanja dobiti precizne upute za pripremu ispita.

Praktični dio općeg dijela ispita sastoji se od simulacije vođenja turista po određenom području koje nije turistička cjelina. Praktični dio posebnog dijela stručnog ispita sastoji se od simulacije vođenja turista po jednoj ili više turističkih cjelina (lokaliteta) u županiji za koju se polaže ispit.

Seminarski rad za opći dio predmeta izrađuje se iz jednog od slijedećih predmeta: Hrvatska povijest, Turistički zemljopis Hrvatske ili Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske.

Seminarski rad za posebni dio izrađuje se iz područja obuhvaćenih ispitnom materijom za jednu ili više turističkih cjelina u županiji za koju se polaže posebni dio ispita.

Ukoliko se istovremeno polažu opći i posebni dio stručnog ispita izrađuje se samo seminarski rad za opći dio predmeta te polaže samo praktični dio posebnog dijela stručnog ispita.

Praktični dio općeg i posebnog dijela ispita polaže se na hrvatskom i na stranom jeziku/jezicima navedenim u prijavi za ispit.

 

Kandidatima koji polože sve ispite, Veleučilište u Karlovcu izdat će Uvjerenje o položenom ispitu za turističkog vodiča za područje Karlovačke županije i/ili Ličko-senjske županije i/ili Grada Zagreba i Zagrebačke županije.Za sve dodatne informacije možete se obratiti tajnici ispitne komisije:
dr. sc. Nikolina Smajla
nikolina.smajla@vuka.hr
tel. 047/843-540