Program usavršavanja za lovočuvara

ODOBRENJE ZA RAD:

Sukladno čl. 72 Zakona o lovstvu (NN broj 140/05) i čl. 5 Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN broj 78/06)

OBLIK IZVOĐENJA PROGRAMA:

Program se izvodi u obliku redovne teorijske i praktične nastave. Teorijska nastava se izvodi na lokaciji Veleučilišta u Karlovcu. Praktični dio nastave izvodi se u vanjskim nastavnim bazama Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu – lovištima Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma podružnica Karlovac.

TRAJANJE PROGRAMA:

Predviđeno trajanje programa, sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu, iznosi 40 sati, od čega, 30 sati teorijske nastave, a 10 sati praktične nastave u lovištima.

CIJENA: na upit