Program usavršavanja za ocjenjivača trofeja divljači

ODOBRENJE ZA RAD:

Sukladno čl. 72 Zakona o lovstvu (NN broj 140/05) i čl. 5 Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN broj 78/06)

OBLIK IZVOĐENJA PROGRAMA:

Program se izvodi u obliku redovne teorijske i praktične nastave. Teorijska i praktična nastava izvodi se na lokaciji Veleučilišta u Karlovcu.

Usvojeno znanje se provjerava po završetku nastave na ispitu, pred tročlanim povjerenstvom, koji se sastoji od pismenog (ispunjavanje trofejnih listova i ETD) i usmenog dijela.

TRAJANJE PROGRAMA

Predviđeno trajanje programa, sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu, iznosi 60 sati, od čega, 14 sati teorijske nastave, a 46 sati praktične nastave.

CIJENA: na upit