Zakonska osnova rada

Dopusnice

PRAVNA OSNOVA RADA VELEUČILIŠTA:

-Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu , Klasa: 602-04/97-01/10, Urbroj: 5030104-97-1 (NN 40/97).

-Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu (NN 51/2005, 57/2007, 119/13)

ZAKONI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ( NN broj: 45/2009)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( NN broj: 107/2007, 118/2012)

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN broj: 158/2003, 198/2003, 138/2006, 124/2009, 45/2011)

Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN broj: 71/07.)

Zakon o ustanovama (NN broj: 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008.)

Zakon o plaćama u javnim službama ( NN broj: 27/2001, 39/2009)

Zakon o radu (NN broj: 93/14.)

Zakon o javnoj nabavi (NN broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj: 139/2010, 19/2014)

Zakon o proračunu (NN broj: 87/2008, 109/2007, 136/2012, 15/2015 )

Zakon o računovodstvu ( NN broj:109/2007, 125/2011, 54/2013, 121/2014.)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN broj: 25/2013)

Zakon o tajnosti podataka (NN broj: 79/07, 86/12)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj: 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011.)

Zakon o zaštiti na radu (NN broj: 71/2014, 118/2014, 154/2014 )

Zakon o zaštiti od požara ( NN broj: 92/2010)

PRAVILNICI

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama ( NN broj: 118/2009, 82/2012, 32/2013 )

Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju ( NN broj: 77/2008, 149/2011)

Pravilnik o studenskoj ispravi ( NN broj:90/14)

Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta ( NN broj: 9/2005 )

Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta ( NN broj: 72/2004, 80/2004 )

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (NN broj: 119/2005, 20/2012, 85/2013, 4/2015)

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta ( NN broj: 24/2010 )

Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja (NN broj: 119/05)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ( NN broj: 84/2005, 100/2006, 138/2006, 42/2007, 120/2007, 71/2010, 116/2010, 38/2011, 26/2013, 99/2013)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom ( NN broj: 23/15)

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi ( NN broj:19/12)

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) ( NN broj: 6/12)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN broj: 6/2012, 125/2014)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ( NN broj: 32/15)

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu ( NN broj: 146/14)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ( NN broj: 39/2006, 106/2007, 71/2014)

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN broj: 35/94, 110/05 i 28/10)

Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN broj: 44/88)

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN broj: 51/12)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/2014)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN broj: 44/12)

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ( NN broj: 62/1994, 32/1997)

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN broj: 56/2012, 61/2012)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN broj: 118/2011, 141/2011)

Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN broj: 56/99)

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Službeni list SFRJ 10/1990, 52/1990)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN broj: 146/05)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN broj: 83/2014)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj: 35/1994, 55/1994, 142/2003)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN broj: 101/2011, 74/2013)

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN broj: 90/02)

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN broj: 29/2013, 71/2014)

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN broj: 128/2009, 142/2014)

Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenata (NN broj: 51/2002, 123/2003, 120/2013)

UREDBE

Uredba o objavama javne nabave (NN broj: 10/2012)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( NN broj: 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015)

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 10/12)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj: 78/2011, 106/2012, 130/2013, 19/2015)

Uredba o uredskom poslovanju (NN broj: 7/2009)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN broj: 10/2012)

ODLUKE

Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN broj: 20/2012, 85/2013, 4/2015 )

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ( NN broj: 106/06)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko- nastavna i nastavna zvanja ( NN broj:129/05)