O studiju

Stručni studij MEHATRONIKE (180 ECTS bodova)

Veleučilište u Karlovcu, započelo je izvođenjem Stručnog studija studijskog programa mehatronika 2005.g. temeljem uvjetne Dopusnice za izvođenje Stručnog studija studijskog programa Mehatronika ( Klasa:UP/I-602-04/05-16/00472, Ur.br.:533-07-05-2) od  24.lipnja 2005.g. izdane od Ministra znanosti, obrazovanja i športa.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je dana 05.svibnja 2009.g. izdalo Dopusnicu za nastavak izvođenja Stručnog studija studijskog programa Mehatronika ( Klasa:UP/I-602-04/09-13/00043, Ur.br.:533-07-09-0002).

Na većini visokih učilišta koja danas u svijetu provode obrazovanje iz mehatronike program studija se sastoji od ravnomjerne zastupljenosti mehanike, elektronike i informatike. S namjerom integriranja znanja iz tih područja, Veleučilište u Karlovcu organizira i izvodi studij mehatronike. Studij traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestara.

Uvjeti upisa na studij

U 1. (prvu) godinu stručnog studija mogu se upisati sve osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, na jedan od dva načina:

  • na temelju položene državne mature

  • na temelju razredbenog postupka

Na temelju uspjeha na državnoj maturi izravno će se upisati pristupnici koji polože obavezne ispite državne mature:

  • Hrvatski jezik (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

  • Matematika (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

  • Strani jezik (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

Razredbeni postupak, za kandidate koji nisu polagali državnu maturu, sastoji se od vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi. Vrednuje se opći uspjeh, te ocjene iz matematike, hrvatskog jezika i stranog jezika kroz sve godine srednjoškolskog obrazovanja.

Organizacija studija

Studij se sastoji od pripremnog dijela (I. i II. semestar), te od stručnog dijela ( III. do VI. semestar). Osim obveznih kolegija studenti u V. semestru upisuju i dva izborna kolegija od više ponuđenih. Uz nužna dva izborna kolegija studenti mogu upisati i fakultativne kolegije. Time se studenti usmjeravaju prema užoj specijalizaciji koja se u punoj mjeri postiže na specijalističkom diplomskom studiju. Stručna praksa se provodi u VI. semestru. U VI. semestru se također izrađuje završni rad. Izradom, te obranom završnog rada na završnom ispitu student završava studij.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Završetkom studija student stječe kompetencije osnovnih inženjerskih znanja iz strojarstva, industrijske elektronike i primijenjene informatike. Pri tome je programom i strukturom studija osigurano da ta znanja student stječe integrirano bez tradicionalnih strogih podjela između navedenih inženjerskih grana. Integrirano znanje mu omogućuje interdisciplinarni pristup radnim zadacima u struci.

Radna osposobljenost po završetku studija

Završetkom studija student je osposobljen za integriranje nadzorne i upravljačke elektronike, hidraulike i pneumatike, te informatičke podrške u proizvode strojogradnje. Time su obuhvaćeni temeljni poslovi konstrukcije, projektiranja i održavanja mehatroničkih sustava.

Osposobljenost za daljnje studiranje

Po završetku studija student ima dovoljno predznanja da može pratiti programe specijalističkog diplomskog studija Strojarstva na Veleučilištu u Karlovcu, odnosno programe specijalističkih diplomskih studija Mehatronike, Strojarstva, Elektrotehnike ili Informatike na drugim visokim učilištima.

Stručni odnosno akademski naziv koji se stječe završrtkom studija je:

Stručni prvostupnik (Baccalaureus / Baccalaurea) inženjer strojarstva

Stručni naziv na engleskom jeziku je: Professional Bachelor Engineer in Mechanical Engineering.

Usporedivost s programima inozemnih visokih učilišta

Pri izradi nastavnog program Stručnog studija mehatronike detaljno su analizirani programi studija mehatronike na mnogim visokim stručnim školama (FH = Fachhochschule) u Njemačkoj i Austriji. Najsličnije programe imaju FH Bochum, FH Karlsruhe, FH Niederrhein, FH Reutlingen, FH Heilbronn i FH Linz. Sličnost je u trajanju studija, trajanju prakse, strukturi studija, ponudi i programu kolegija. Program studija mehatronike na Veleučilištu u Karlovcu je presjek programa navedenih studija u Njemačkoj i Austriji.Studij: MEHATRONIKA Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E)
Stručni studij - 180 ECTS bodova I II III IV V VI
Kolegij P V E P V E P V E P V E P V E P V E
Matematika I 3 3 6
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem 2 2 5
Osnove informatike s primjenom računala 2 2 4
Osnove elektrotehnike I 2 2 5
Mehanika I 2 2 5
Organizacijska psihologija 1 1 2
Strani jezik (Engleski ili Njemački) 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3
Matematika II 3 3 6
Tehnički materijali 2 1 3
Konstruiranje računalom (CAD) 1 2 3
Osnove elektrotehnike II 2 2 5
Mehanika II 2 2 5
Mehaničke tehnologije 2 2 5
Građa računala 2 1 3
Osnove programiranja (C) 2 2 4
Signali i sustavi 2 2 5
Elektronika I 2 2 5
Elementi strojeva 2 2 5
Vibracije i dinamika strojeva 2 2 5
Logička algebra i digitalni automati 2 2 4
Obrada signala 2 2 5
Osnove automatske regulacije 2 2 5
Elektronika II 2 2 5
Pneumatika i hidraulika 2 2 5
Organizacija i ekonomika poduzeća 2 1 3
Mikrokontroleri 2 2 4
Senzori 2 2 5
Aktuatori i zahvatnici 2 2 5
Računalne mreže 2 2 4
Poslovno pravo 2 0 2
Izborni kolegij I 2 2 5
Izborni kolegij II 2 2 5
Studentska praksa 0 16 20
Završni rad 0 10 10
Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0
Tjedno opterećenje 28 28 27 27 26 26
Izborni kolegiji P V E
Osnove robotike 2 2 5
Modeliranje i simuliranje 2 2 5
Projektiranje i konstruiranje mehatroničkih sustava 2 2 5
Programski jezik Python 2 2 5
CAM i NC programiranje 2 2 5