Suradnik na EU projektima

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA „SURADNIK NA IZRADI I PROVEDBI EU PROJEKATA“

Odobrenje za rad:
Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Klasa: 602-07/18-01/179, Ur.br.: 332-04-01/10-18-02 od 14.11.2018. za program obrazovanja odraslih Suradnik na izradi i provedbi EU projekata na Veleučilištu u Karlovcu

Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/19-03/00024, Ur.br.: 533-05-19-0002 od 04.02.2019. za program Suradnik na izradi i provedbi EU projekata na Veleučilištu u Karlovcu


Trajanje i uvjeti programa:

Nastavna cjelina Nastavnih sati
Uvod u politike Europske unije i EU fondove 8
Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice 38
Priprema natječajne dokumentacije i prijave EU projekata 36
Upravljanje provedbom EU projekata 45
Zaštita na radu 5

 


Po završetku programa, polaznici pristupaju polaganju ispita.
Nakon uspješno položenog ispita, Veleučilište polaznicima izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za program: SURADNIK NA IZRADI I PROVEDBI EU PROJEKATA.

Cijena: na upit

Za sve daljnje informacije zainteresirani se mogu obratiti putem telefona 047/ 843 568, ili e-maila : marijana.blazic@vuka.hr ili sandra.zavadlav@vuka.hr
Izrada programa financirana je sredstvima ESF, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., temeljem Ugovora o provedbi projekta ''Novim vještinama do zaposlenja'' kodni broj : UP.01.3.1.01.0092.