Prerađivač ljek.bilja

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA „PRERAĐIVAČ LJEKOVITOG BILJA“

Odobrenje za rad:

  • Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Klasa: 602-07/19-01/165, Ur.br.: 332-04-02/3-20-02 od 15.01.2020.g. za program obrazovanja odraslih Suradnik za grafički dizajn i program Prerađivač ljekovitog bilja na Veleučilištu u Karlovcu

  • Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/20-03/00037, Ur.br.: 533-05-20-0002 od 12.02.2019. za program osposobljavanja odraslih za poslove Suradnik za grafički dizajn i poslove Prerađivača ljekovitog bilja na Veleučilištu u Karlovcu


Trajanje i uvjeti programa:

Trajanje programa : 160 nastavnih sati

Uvjeti upisa: završena osnovna škola

U sljedećem tabličnom prikazu navedene su nastavne cjeline i trajanje pojedinih cjelina:

Nastavna cjelina Nastavnih sati
UZGOJ, SAKUPLJANJE, SUŠENJE I SKLADIŠTENJE LJEKOVITOG BILJA 25
PRERADA LJEKOVITOG BILJA 29
BILJNI ČAJEVI I DODACI PREHRANI 28
PROIZVODNJA PRIRODNE KOZMETIKE 25
HIGIJENA I SANITACIJA U PRERADI LJEKOVITOG BILJA 5
ZAŠTITA NA RADU 8
PRAKTIČNA NASTAVA 40

 

Po završetku programa, polaznici pristupaju polaganju ispita.

Nakon uspješno položenog ispita, Veleučilište polaznicima izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za program: PRERAĐIVAČ LJEKOVITOG BILJA.

Cijena: na upit

Za sve daljnje informacije zainteresirani se mogu obratiti putem telefona 047/ 843 568, ili

e-maila : marijana.blazic(at)vuka.hr ili sandra.zavadlav(at)vuka.hr

Izrada programa financirana je sredstvima ESF, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., temeljem Ugovora o provedbi projekta „Zaposli se i ti“ kodni broj : UP.01.3.1.01.0091.