Nastavni plan i program

Izvedbeni nastavni planovi za izvanredni studij ak. god. 2022./2023.

I GODINA

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

Anatomija

Prof.dr.sc. Daniela Malnar

30

20

-

3

O

Dijetetika

Prof. v. š. Bojan Matijević

30

15

15

3

O

Filozofija i bioetika u sestrinstvu

Doc.dr.sc. Ervin Jančić

30

-

15

2

O

Fiziologija

Prof.dr.sc. Vesna Barac Latas

30

20

-

3

O

Informatika u zdravstvenoj njezi

Prof.v.š. Damir Kralj

15

30

-

2

O

Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I

Predavačica Sanela Keserović

-

120

-

5

O

Komunikacijske vještine

Doc. dr. sc. Goran Arbanas

15

15

-

2

O

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr.sc. Darinka Vučković

30

15

-

3

O

Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja

Prof.v.š Slaven Lulić

20

-

-

2

O

Osnove medicinske kemije i biokemije

Predavačica Miljenka Mardin

15

5

5

1

O

Osnove zdravstvene njege

Predavač Afrodita Gavrilidis

40

150

25

10

O

Patofiziologija

Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić Šutić

30

-

-

3

O

Proces zdravstvene njege

Predavač Sanja Bedić

50

180

30

11

O

Psihološka medicina

Izv.prof.dr.sc. Ika Rončević- Gržeta/Asistent Igor Salopek

20

10

-

2

O

Dokumentiranje u sestrinskoj praksi

Predavačica Afrodita Gavrilidis

15

30

15

3

O

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Doc. dr. sc. Ervin Jančić

30

-

-

2

O

Strani jezik I Engleski

Viši predavač Davorka Rujevčan

-

-

30

2

O

Strani jezik  II  Njemački

Prof.v.š. Maja Mikulić Rogić

-

-

30

2

O

Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada

Prof.dr.sc. Gordana Brumini/Jasna Halambek, Sandra Zavadlav

10

-

5

1

O

II GODINA

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

Dermatovenerologija

Predavač Hrvoje Cvitanović

15

-

-

1

O

Ginekologija i opstetricija

Predavač Željko Štajcer

30

-

-

2

O

Higijena i epidemiologija

Viši predavač Biserka Hranilović

30

15

15

3

O

Infektologija

Doc. dr. sc. Davor Horvat

15

-

-

1

O

Interna medicina

Doc.dr.sc. Davor Horvat

30

-

-

2

O

Javno zdravstvo

Viši predavač Biserka Hranilović

30

15

-

3

O

Klinička propedeutika

Doc. dr. sc. Davor Horvat

20

15

-

2

O

Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II

Predavač Sanela Keserović

-

100

-

4

O

Neurologija

Doc.dr.sc. Ervin Jančić

15

-

-

1

O

Hitna medicina- sestrinski pristup

Predavač Kata Ivanišević

15

15

-

2

O

Zdravstvena njega osoba s invaliditetom

Doc.dr.sc. Sandra Bošković

15

15

15

2

O

Farmakologija

Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski

30

-

-

2

O

Patologija

Predavač Samija Ropar

30

10

-

2

O

Pedijatrija

Doc. dr.sc. Silvije Šegulja

30

-

-

2

O

Sociologija zdravlja

Izv.prof.dr.sc. Iva Rinčić

30

-

15

2

O

Strani jezik II Engleski

Viši predavač Davorka Rujevčan

-

-

30

2

O

Strani jezik II Njemački

Prof.v.š. Maja Mikulić Rogić

-

-

30

2

O

Zdravstvena njega djeteta

Predavač Snježana Mirilović

40

90

10

7

O

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Predavač Anita Barić Kljaić

30

60

15

6

O

Zdravstvena njega odraslih I

Predavač Karolina Vižintin

45

90

20

8

O

Zdravstvena psihologija

Predavač Mirjana Pernar

30

15

-

2

O

Izborni predmet 1

 

15

15

  -

2

I

Izborni predmet 2

 

15

15

 -

2

I

Popis izbornih predmeta

Biološke osnove ponašanja

Prof.dr.sc. Daniela Malnar

15

15

-

2

I

Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja

Predavač Marija Bukvić

15

15

-

2

I

Toksikologija

Izv.prof. dr. sc. Josip Žunić

15

15

-

2

I

Koronarna bolest srca

Doc.dr.sc. Davor Horvat

15

15

-

2

I

Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Predavač Karolina Vižintin

15

15

-

2

I

Psihoterapija i socioterapija u sestrinstvu

Predavač Josipa Rožman

15

15

-

2

I

Sestrinstvo i psihološka njega

Predavač Josipa Rožman

15

15

-

2

I

Zdravstvena njega bolesnika s astmom

Predavač Sanja Bedić

15

15

-

2

I

Podrška majkama u ranom postpartalnom periodu

Predavač Roberta Kok-Petrak

15

15

-

2

I

III GODINA

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Doc.dr.sc. Mirjana Lončarić Katušin

15

30

-

3

O

Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Viši predavač Nedjeljko Strikić

30

-

-

2

O

Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III

Predavač Blaženka Pavlić

-

120

-

5

O

Oftalmologija

Predavač Ivana Bednar Babić

10

-

-

1

O

Osnove biomedicinske statistike

Viši predavač Branka Dresto-Alač, Doc.dr.sc. Andrica Lekić

15

15

15

3

O

Otorinolaringologija

Predavač Vladimir Bauer

10

-

-

1

O

Palijativna zdravstvena skrb

Predavač Angela Lovrić

15

15

15

2

O

Psihijatrija i mentalno zdravlje

Doc.dr.sc. Goran Arbanas

30

-

-

2

O

Zdravstvena njega odraslih II

Predavač Blaženka Pavlić

45

90

15

7

O

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Predavač Josipa Rožman

30

60

15

6

O

Zdravstvena njega starijih osoba

Predavač Željka Cindrić

30

30

15

4

O

Zdravstvena njega u kući

Predavač Željka Cindrić

30

30

15

4

O

Zdravstvena njega u zajednici

Predavač Angela Lovrić

30

60

15

4

O

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

Predavač Marija Bukvić

30

-

15

3

O

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Predavač Karolina Vižintin

30

30

15

4

O

Izborni predmet 1

 

15

15

-

2

I

Izborni predmet 2

 

15

15

-

2

I

Završni rad

 

-

-

-

5

O

Popis izbornih predmeta

Liječenje boli

Doc.dr.sc.Mirjana Lončarić Katušin

15

15

-

2

I

Specifična hitna stanja

Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić

15

15

-

2

I

Standardi kvalitete u zdravstvenoj njezi

Predavač Afrodita Gavrilidis

15

15

-

2

I

Organizacija i provođenje palijativne medicine u zajednici

Doc.dr.sc. Mirjana Lončarić-Katušin

15

15

-

2

I

Predoziranje i trovanje kod odraslih osoba

Predavač Kata Ivanišević

10

-

15

2

I

Kronične rane-suvremeni principi liječenja

Predavač Jurica Fudurić

15

15

-

2

I

Sestrinstvo u okolnostima katastrofe

Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić

15

15

-

2

I

Uloga medicinske sestre u socijalizaciji laringektomiranih osoba

Predavač Blaženka Pavlić

15

15

-

2

I

Sestrinska skrb osoba sa oštećenjem vida

Predavač Sanela Keserović

15

15

-

2

I

Zdravstvena njega bolesnika sa stomom

Predavač Hrvojka Stipetić

15

15

-

2

I

Sestrinstvo i seksualna medicina

Predavač Josipa Rožman

15

15

-

2

I

Uspostavljanje i unapređenje sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

Predavač Nikša Antica

15

15

-

2

I