Novost

TREĆI UPISNI ROK AKG.GOD.2020./2021.

13.10.2020 15:42 Novosti

K lasa: 602-04/20-01/787

Ur. broj: 2133-61-01-20-01

U Karlovcu, 13. listopada 2020.

ODLUKA broj: 1130-150-10/2020

o raspisivanju natječaja za 3. upisni rok u ak. god. 2020./2021.

Raspisuje se NATJEČAJ – 3. upisni rok u ak.2020./2021., za:

U akademskoj godini 2020./2021. Veleučilište u Karlovcu će upisati studente prema raspoloživim slobodnim mjestima u trećem upisnom roku (upisnim kvotama) na pojedinim studijima:

Studij

2020./2021.

Redoviti

Strani

Izvanredni

Preddiplomski stručni studij Strojarstvo

43

2

0

Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstvo

19

2

29

Preddiplomski stručni studij Mehatronika

39

2

0

Preddiplomski stručni studij Prehrambena tehnologija

45

2

0

Preddiplomski stručni studij Lovstvo i zaštita prirode

29

2

14

Preddiplomski stručni studij Sigurnost i zaštita

36

2

36

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost i zaštita

8

2

5

Preddiplomski stručni studij Ugostiteljstvo

81

2

52

Specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje

0

2

15

Ukupno:

300

18

151

469


Prijave s kompletnom – potpunom dokumentacijom primaju se od 01.10.2020. do 21.10.2020. na jedan od sljedeća tri načina:

 1. poštom na adresu Ivana Meštrovića 10, Karlovac ili

 2. elektronskom poštom upisi@vuka.hr (originale dokumentacije potrebno je dostaviti prilikom upisa) ili

 3. osobno u Studentskoj referadi na adresi Frankopanska 5 (Studentski centar Karlovac).

Kandidati preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Karlovcu prilažu:

 • rodni list (izvornik ili preslik),

 • domovnicu (izvornik ili preslik),

 • svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili preslik),

 • svjedodžbu/potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik ili preslik),

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili preslici),

 • sliku 4 x 6 cm,

 • potvrdu o prebivalištu,

 • potvrda o uplati iznosa od 150 kn na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu, br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Za troškove razredbenog postupka”,

 • potvrdu o statusu branitelja Domovinskog rata, potvrdu HRVI, potvrdu za djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja ili 100%-nih HRVI Domovinskog rata.

Kandidati za upis na specijalistički diplomski stručni studij Veleučilišta u Karlovcu prilažu:

 • prijavni list (dostupan na poveznici http://www.vuka.hr/index.php?id=652 ili u Studentskoj službi Veleučilišta u Karlovcu)

 • rodni list (izvornik ili preslik),

 • domovnicu (izvornik ili preslik),

 • sliku 4 x 6 cm,

 • Potvrda o uplati iznosa od 150 kn na žiro-račun Veleučilišta u Karlovcu,

br. HR3923400091110473181 uz naznaku “Za troškove razredbenog postupka”.

 • Diploma ili potvrda o završenom stručnom ili preddiplomskom/dodiplomskom sveučilišnom studiju

 • Ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Karlovcu imaju pristupnici koji su:

 • završili srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine, položili državnu maturu

 • završili srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine prije 2010. godine, a nisu prijavili državnu maturu i ostvarili odgovarajući uspjeh u razredbenom postupku u okviru upisnog kapaciteta.

Na specijalističke studije (120 ECTS bodova) mogu se upisati sve osobe koje su:

 • završile odgovarajući stručni ili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij od najmanje 180 ECTS bodova

 • stekle najmanje odgovarajuću višu stručnu spremu prema prethodnim propisima, koja je na temelju članka 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/2007.) i Popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (Narodne novine, broj 87/2009.) izjednačena s novim zvanjem koje se vrednuje najmanje 180 ECTS bodova.

Specijalistički diplomski stručni studij STROJARSTVA mogu upisati pristupnici koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, a prethodno su završili stručni ili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij strojarstva ili mehatronike.

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnostI i zaštitE mogu upisati pristupnici koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, a prethodno su završili stručni ili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij sigurnosti i zaštite.

Specijalistički diplomski stručni studij sigurnostI i zaštitE mogu upisati i pristupnici koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, a prethodno su završili:

 • drugi odgovarajući studij iz područja društvenih znanosti, prirodnih znanosti, tehničkih znanosti ili biotehničkih znanosti, uz obavezu polaganja razlikovnih kolegija čiji ukupni zbroj iznosi do 30 ECTS bodova. Kandidati koji bi trebali polagati razlikovne kolegije čija vrijednost izražena u ECTS bodovima iznosi više od 30 ECTS-a ne mogu se upisati.

Razlikovne kolegije za pojedine studije i dinamiku polaganja istih određuje Povjerenstvo za razlikovne kolegije.

Specijalistički diplomski stručni studij POSLOVNOG UPRAVLJANJA mogu upisati pristupnici koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, a prethodno su završili stručni ili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij.

Razredbeni postupak za specijalističke studije provodi se bez razredbenog ispita, a zasniva se na vrednovanju uspjeha na prethodnom studiju (stručni, preddiplomski ili dodiplomski studij za stjecanje više/visoke stručne spreme prema prethodnim propisima). Uspjeh se vrednuje na temelju ukupne prosječne ocjene prethodno završenog studija.

Upisi će se održati 22.10.2020. i 23.10.2020. u uredovno vrijeme Studentske referade.


Najnovije obavijesti