Cjeloživotno učenje

Program cjeloživotnog učenja najveći je europski program u području obrazovanja koji objedinjuje razne inicijative obrazovanja i usavršavanja sa jedinstvenim ciljem razvoja EU.

Koncepcija cjeloživotnog učenja nastala je upravo iz razloga što se količina novog znanja svakim danom sve više povećava, dok postojeće znanje sve više i brže zastarijeva. Cjeloživotno učenje je bazirano na stalnom pristupu učenju i obrazovanju radi stjecanja novih i obnavljanja već stečenih znanja i vještina, potrebnih za sudjelovanje u radu ali i aktivnije uloge pojedinca u društvu.

Uloga Veleučilišta u Karlovcu, kao institucije visokoškolskog obrazovanja nije samo u edukaciji i stručnom usavršavanju pojedinaca, već i u naglašavanju važnosti kontinuiranog učenja i podizanju razine svijesti ljudi o tome. Želja nam je da Veleučilište u Karlovcu u tom procesu sudjeluje i djeluje konstruktivno i kreativno na dobrobit naših djelatnika, studenata i društva u cjelini

Veleučilište u Karlovcu nudi različite oblike programa cjeloživotnog učenja u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (čl. 3. st. 2.,3.,4. i 5.) kao i širok raspon seminara i radionica koji će vam pomoći da razvijete kapacitete.