Prerađivač preh.sirovina

Odobrenje za rad:
Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Klasa: 602-07/18- 01/179, Ur.br.: 332-04-01/10-18-02 od 14.11.2018. za program obrazovanja odraslih Prerađivač prehrambenih sirovina na Veleučilištu u Karlovcu
Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/19-03/00024, Ur.br.: 533-05-19-0002 od 04.02.2019. za program Prerađivač prehrambenih sirovina na Veleučilištu u Karlovcu


Trajanje i uvjeti programa:
Trajanje programa : 214 nastavnih sati
Uvjeti upisa: završena osnovna škola


U sljedećem tabličnom prikazu navedene su nastavne cjeline i trajanje pojedinih cjelina:

Nastavna cjelina Nastavnih sati
Osnove informatike 10
Osnove ekonomike i poduzetništva u poslovanju s hranom 12
Osnove osiguranja kvalitete hrane 15
Higijena u preradi hrane 15
Prerada prehrambenih sirovina životinjskog podrijetla 31
Prerada prehrambenih sirovina biljnog podrijetla 31
Zaštita na radu 10
Vježbe 90

 


Po završetku programa, polaznici pristupaju polaganju ispita.
Nakon uspješno položenog ispita, Veleučilište polaznicima izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za program: PRERAĐIVAČ PREHRAMBENIH SIROVINA.

Cijena: na upit

Za sve daljnje informacije zainteresirani se mogu obratiti putem telefona 047/ 843 568, ili e-maila : marijana.blazic@vuka.hr ili sandra.zavadlav@vuka.hr
Izrada programa financirana je sredstvima ESF, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., temeljem Ugovora o provedbi projekta ''Novim vještinama do zaposlenja'' kodni broj : UP.01.3.1.01.0092.