Opći akti i pravilnici

Statut 2014

Pravilnik o postupku predlaganja, vrednovanja i usvajanja novih studijskih programa Veleučilišta u Karlovcu

Strategija razvoja 2011.-2016.

Strategija razvoja 2016.-2021.

Strategija upravljanja rizicima

Etički kodeks Veleučilišta

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Procedura stvaranja ugovornih obveza nabave 2021.

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Pravilnik o Erasmus programu međunarodne mobilnosti

Pravilnik o studiranju 2014

Pravilnik o studiranju 2016

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o uredskom poslovanju

Sigurnosna politika informacijskih sustava za članice CARNeta

Pravilnik o pravu korištenja osobnih zaštitnih sredstava na radu

Pravilnik o završnim radovima i ispitima

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu

Odluka o visini i načinu isplate za rad u vijećima

Pravilnik o načinu raspodjele i korištenje prihoda ostvarenih na tržištu

Odluka o razlikovnim kolegijima studenata koji su studirali po predbolonjskom programu

Odluka - ispit pred ispitnim povjerenstvom

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Pravilnik o ocjenjivanju studenata

Strateški program znanstvenih istraživanja 2013.-2018.

Pravilnik o osiguravanju kvalitete

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o organizaciji i djelovanju Centra za podršku studentima s invaliditetom

Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Financijski plan 2013-2014-2015

Financijsko_izvjesce_2013

WEB ažuriranje

Financijski izvještaj i plan 01.01.2014-01.01.2015.

Statut Udruge diplomiranih studenata Veleučilišta u Karlovcu-ALUMNI VUKA

Pravilnik o sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima

Pravilnik o vođenju upisnika studentskih organizacija koje djeluju na Veleučilištu u Karlovcu

Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja strucne prakse

Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i studijskih programa na Veleučilištu u Karlovcu

Pravilnik o postupku unapredjivanja studijskih programa

Pravilnik o radu

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika suradnika i ostalih zaposlenika

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Veleucilista u Karlovcu

Statut o izmjenama Statuta Veleucilista u Karlovcu 2015

Odluka - Standard ponašanja-odijevanje

Izmjene i dopune pravilnika o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i studijskih programa na Veleucilistu u Karlovcu

Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave, nastavnika i studijskih programa na Veleucilistu u Karlovcu (procisceni tekst)-2

Pravilnik o popisu imovine i obveza

Izmjene i dopune Pravilnika o osiguravanju kvalitete

Pravilnik o osiguravanju kvalitete- pročišćeni tekst

Pravilnik o vođenju Evidencije o usavršavanju, stručnom i znanstvenom radu

Odluka o reguliranju studentskog statusa

Odluka o polaganju ispita pred Ispitnim povjerenstvom

Izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_stegovnoj_odgovornosti_studenata

Pravilnik_o_stegovnoj_odgovornosti_studenata__procisceni_tekst

Procedura praćenja i naplate prihoda

Odluku o uvjetima i postupku produljenja ugovora o radu za nastavnike koji su navršili 65 godina

Financijski plan 2020

Procedura izdavanja i obracunavanja  putnih naloga

Procedura o blagajnickom poslovanju

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2022. godinu

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu 2020

Procedura evidentiranja i arhiviranja Ugovora

Pravilnik o plaćama, dodacima na plaću i prekovremenom radu na Veleučilištu u Karlovcu

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe