O studiju

Preddiplomski izvanredni stručni studij Sestrinstva

Opći podaci

Naziv studija: Preddiplomski izvanredni stručni studij Sestrinstva
 
Nositelj studija : Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
 
Trajanje studija: 3 godine (6 semestara), 180 ECTS bodova

Ustrojstvo studija i nastave:
Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, rada na kliničkim odjelima, te u domovima zdravlja. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, te vrsta i način djelovanja lijekova. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, sprječavanje i liječenje, te njega i rehabilitacija posljedičnih oštećenja. Velika pažnja posvećena je zdravstvenoj njezi i principima zdravstvene njege. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje, te djelovanje prvostupnice sestrinstva u suzbijanju bolesti u okviru čovjekove prirodne životne sredine. Na studiju se studenta upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.

Program je usklađen sa EU Direktiva 2005/36/EC koja precizno određuje minimalne uvjete obrazovanja za medicinska sestre i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija čime je omogućena mobilnost završenih studenata sestrinstva na tržištu EU. Nastavak obrazovanja moguć je na diplomskome studiju Sestrinstvo, diplomskim i poslijediplomskom specijalističkim ili znanstvenim studijima iz područja biomedicine i zdravstva.

Studij se izvodi kao izvanredni studij . Nastava se izvodi u turnusevima.

Teorijski dio studijskog programa izvodi se na Veleučilištu u Karlovcu , a praktični dio ( kliničke vještine ) u Općoj bolnici Karlovac, Bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Domu zdravlja Karlovac, Duga Resa, Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Zvanje: Nakon završetka studija stječe se stručni naziv, stručni prvostupnik/ca sestrinstva (baccalaureus)
Kratica stručnog naziva: bacc. med. techn.

Studij Sestrinstva usmjeren je na stjecanje širokog spektra znanja i vještina koje osiguravaju studentu razumijevanje širine potreba i pristupa u osiguravanju kvalitetne zdravstvene njege i skrbi za bolesnika, potrebe osiguravanja i provođenja preventivnih i integrativnih programa zdravstvene skrbi, a time i preduvjeta za osobni i profesionalni razvoj svakog pojedinca. Sve to pridonosi osobnome razvoju studenta, a i omogućuje mu da se zbog stečenoga znanja radi i djeluje u skladu sa principima i načelima sestrinske profesije.

Nakon završene tri godine, odnosno, 6 semestara (180 ECTS) stručnog preddiplomskog studija Sestrinstva, studenti će biti kompetentni samostalno planirati, provoditi, nadzirati provođenje i evaluirati zdravstvenu njegu na osnovi vrednovanja činjenica, ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja zdravstvene njege. Time su osposobljeni za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje imaju prepoznatljivo mjesto u vođenju zdravstvene njege na kliničkim odjelima, organiziranju zdravstvene njege u zajednici, promoviranju zdravlja na primarnoj, sekundarnoj te tercijarnoj prevenciji bolesti

Nakon završetka studija prvostupnik/ca sestrinstva steći će slijedeće kompetencije temeljene na ishodima učenja:

 • primijeniti znanje i vještine iz područja zdravstvene skrbi;

 • izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje), te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege;

 • primijeniti proces sestrinske skrbi i voditi sestrinsku dokumentaciju, te evaluirati postignute ciljeve u zdravstvenoj njezi;

 • procijeniti potrebu za edukacijom i primjenu načela i tehnika podučavanja pojedinca, obitelji i zajednice;

 • prepoznati životno ugroženog pojedinca; 

 • sudjelovati u unapređenju i osiguravanju kakvoće standarda sestrinske prakse, te kontinuirano tijekom rada prosuđivati i vrednovati standarde sestrinske prakse;  

 • sudjelovati u obrazovanju medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika/ i/ili suradnika;

 • koristiti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u pisanom, govornom i elektroničkom obliku;

 • komunicirati s članovima tima za zdravstvenu njegu i ostalim osobljem, te s bolesnikom, njegovom obitelji i zajednicom;

 • provesti suradnju u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite  i suradnju u multidisciplinarnom timu; te voditi sestrinsku dokumentaciju. Njegova uloga u zdravstvenom timu na raznim razinama zdravstvene zaštite biti će praćenje zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih osoba. Stručni prvostupnik sestrinstva moći će procijeniti potrebe za edukacijom, te primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imati će mogućnost daljnjeg kontinuiranog učenja, praćenja srodnih struka, te istraživanja u sestrinstvu, a moći će sudjelovati i u obrazovanju sestara.

 • primijeniti načela jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;

 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom domu te nadzirati njezino provođenje;

 • samoprocjeniti potrebu i mogućnost osobnog daljnjeg učenja;

 • koristiti stručnu literaturu, razviti odgovornost za cjeloživotno učenje,  profesionalni razvoj i unapređenje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada

 • pratiti istraživanja u struci i sudjelovati u njima